bg

Szkoła Naturopatii

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, iż rozpoczynamy nabór do naszej Szkoły na roczny kurs NATUROPATII. Rok szkolny otwieramy we wrześniu 2024 roku.

 • Cykl nauczania obejmuje 10 zjazdów comiesięcznych z wyłączeniem okresu wakacji.
 • Ukończenie Szkoły gwarantuje uzyskanie tytułu o randze zawodu: NATUROPATA. Kod zawodu: 323009 .
 • Tytuł ten daje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego i uzyskania tytułu czeladnika w Izbie Rzemieślniczej w Szczecinie.
 • Stopień czeladnika zdecydowanie otwiera drogę kariery zawodowej w działalności terapeutycznej i aspirowania do prestiżowego tytułu Mistrza Naturopatii.
 • Po rocznym kursie gwarantujemy takie przygotowanie do zawodu, które umożliwi rozpoczęcie działalności we własnym gabinecie naturopatii.
image

NPKU AKADEMIA DROGI DO ZDROWIA jest zweryfikowana przez Państwowy Urząd Pracy, stąd warto pomyśleć o ubieganiu się o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bądź ze źródeł Unijnych. Sprawy te należy załatwiać poprzez właściwe miejscowo Powiatowe Urzędy Pracy.

Przedmioty nauczania:

 • Bioenergoterapia Alchemia Informacyjna - 27 godz,
 • Hirudoterapia. Korzyści w kosmetologii - 27 godz,
 • Dietetyka kierunkowa w Naturopatii - 27 godz,
 • Suplementacja inteligentna w naturopatii. Parazytologia i oczyszczanie organizmu - 27 godz,
 • Moksoterapia, bańki lekarskie, konchowanie uszu i ciała – 27 godz,
 • Klawiterapia - 27 godz,
 • Holistyczne Zarządzanie Energią Ciała w Naturopatii - autorski masaż "Manawa Balance" - 27 godz,
 • Podstawy fitoterapii - 27 godz.
 • Refleksologia twarzy, głowy i dekoltu - 27 godzin,
 • Diagnostyka naturopatyczna - ocena dobrostanu organizmu. Praktyczne podsumowanie całego cyklu nauczania. Wizerunek Naturopaty. Kodeks dobrych praktyk w Naturopatii. Przygotowanie do egzaminu państwowego. Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Szkoły. - 22 godz. plus 5 godzi. egzamin.

Łącznie cały roczny kurs Naturopatii to 265 godzin lekcyjnych nauczania, plus 5 godzin egzamin.

Jeżeli chcesz zapisać się na wybrane przedmioty szkoły Naturopatii - skontaktuj się z nami:
- telefon: +48 609 669 854
- e-mail: zapisy@akademiadrogidozdrowia.pl

Liczba miejsc na pojedyncze zapisy na przedmioty szkolne jest ograniczona i wynika z wolnych miejsc pozostałych po ogólnych zapisach na całą szkołę Naturopatii.

Akademia Drogi do Zdrowia dla osób aspirujących do rozbudowy mistrzowskich umiejętności w swoim portfolio Naturopatii - poza rocznym programem - oferuje pozyskanie:

I Uprawnień zawodowych w:

 • Tytuł Akupunkturzysta – kod zawodu 323001. Pięć zjazdów – 100 godz. nauczania
 • Tytuł Refleksolog - kod zawodu 323011. Trzy zjazdy – 60 godz. nauczania

II. Umiejętności - Specjalności terapeutycznych:

 • Akupunktura kosmetyczna twarzy. Jeden zjazd. – 20 godz.
 • Prądy selektywne. Jeden zjazd – 10 godz.
 • Terapie wodorowe. Jeden zjazd – 10 godz.
 • Zdrowy kręgosłup w 3 krokach. Jeden zjazd – 27 godz.
 • Cud narodzin w naturopatii. Jeden zjazd - 20 godz.
 • Dzieci nasza przyszłość w ujęciu naturopatii. Jeden zjazd – 20 godz.

Informacje szczegółowe dotyczące harmonogramu szkoły Naturopatii znajdziecie Państwo w sekcji kalendarza na stronie głównej.

Zapisz się do szkoły Naturopatii

Regulamin
Akademia Drogi Do Zdrowia

 • Regulamin poniższy określa zasady i warunki uczestnictwa w kursie organizowanym przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego AKADEMIA DROGI DO ZDROWIA.
 • Oznaczenie pojęć użytych w Regulaminie:
  - Placówka – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego AKADEMIA DROGI DO ZDROWIA, 41-601 ul. Wawrzyniaka 9 70-392 Szczecin, NIP 8511006999, REGON: 810590629,
  - Serwis: strona internetowa pod adresem – www.akademiadrogidozdrowia.pl,
  - Kursant – osoba prawna, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych niebędąca konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego lub konsument w rozumieniu tego przepisu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych dokonujący zakupu Kursu,
  - Kurs – usługa kształcenia obejmująca świadczenie zajęć edukacyjnych w metodologii teorii i praktyki opracowanych przez Akademię Drogi Do Zdrowia, a realizowanych w sposób określony przez Placówkę, opisany w Serwisie,
  - Kursant: uczestnik kursu
 • Dyrektor Placówki oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz w pełni wykwalifikowaną kadrę nauczającą, pozwalające na organizację i wykonanie Kursu zgodnie z zasadami dydaktyki i metodologii nauczania przedmiotów o określonych nazwach umiejętności , specjalności i kodyfikacji zawodów terapeutycznych włącznie z zawodem naturopaty. Dyrektor szkoły posiada wykształcenie pedagogiczne oraz tytuł Mistrza Naturopatii.
 • Dyrektor Placówki oznajmia, że organizuje Kurs w zakresie cyklu 10 Paneli - Zjazdów, w  terminach i miejscu opisanych szczegółowo w Serwisie.
 • Dyrektor Placówki oświadcza, że udział w Kursie może być ograniczony limitem miejsc. Umieszczenie na liście Kursantów jest uzależnione od kolejności zgłoszeń, a potwierdzone poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego z wniesieniem wpisowego. Kwota wpisowego na rok szkolny 2024/2025 wynosi 300zł.
 • Zaznacza się, iż informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy pomiędzy Placówką a Kursantem.
 • Administratorem danych osobowych Kursantów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2014r.  Poz.1182 ze zm. - jest Placówka.
 • Kursy mają charakter stacjonarny i oparte są o art.117 ust.1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
 • Termin, ilość godzin dydaktycznych, cena, charakter dokumentu potwierdzającego ukończenie Kursu oraz  ilość kursantów podawane są przy każdym opisie Kursu.
 • Kurs jako integralna całość kształcenia Holistycznego Specjalisty Naturopatii ma charakter wielopanelowy. Program całego Kursu, a także program każdego Panelu – Zjazdu zapisany jest w pełnym brzmieniu programu kształcenia. Wersja uproszczona dostępna jest w Serwisie.
 • Opis każdego panelu zawiera dane charakteryzujące wykładowcę - wykładowców, a także asystentów wzmacniających opiekę nad każdym Kursantem  podczas zajęć praktycznych.
 • Kurs obejmuje cykl 10 weekendowych paneli, które odbywają się jeden raz w miesiącu. Kurs stanowi zamkniętą całość, a to oznacza, iż nie ma możliwości opuszczenia któregokolwiek z paneli.
 • W przypadku, gdy Kursant nie może być obecny w panelu o oznaczonym w harmonogramie terminie, przysługuje mu prawo odbycia opuszczonego panelu w trakcie innej edycji Kursu.
 • Kurs składa się z 10 paneli po 27 godzin dydaktycznych i obejmuje 265 godzin. Plus 5 godzin egzamin końcowy. Egzamin końcowy odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem dyrektora Placówki. Godzina dydaktyczna to 45 minut zajęć.
 • Poszczególne panele odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu z wyjątkiem okresu wakacji tj. lipca i sierpnia. Rozpoczynają się w piątek o godz. 10.00 do niedzieli do godz 15.00. Dyrektor Placówki zastrzega możliwość zmiany daty lub godziny rozpoczęcia panelu. W takiej sytuacji Kursant otrzyma stosowne powiadomienie na minimum 14 dni przed rozpoczęciem panelu. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej czas powiadomienia może być relatywnie krótszy.
 • Ukończenie każdego panelu kwitowane jest wydaniem odpowiedniego dyplomu – certyfikatu oraz suplementu zawierającego program i ilość godzin dydaktycznych potwierdzające ukończenia tego przedmiotu.
 • Posiadanie przez Kursanta wszystkich 10-ciu dokumentów określonych w punkcie 16., jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskanie tytułu Holistyczny Specjalista Naturopatii.
 • Po ukończeniu Kursu i zdaniu Egzaminu Placówka wystawia zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, oraz certyfikat Holistycznego Specjalisty Naturopatii.
 • Zgłoszenie udziału w określonej edycji Kursu dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy. Do formularza wymagana jest wpłata wpisowego, której kwota jest określana przy każdej edycji Kursu. Brak tej wpłaty do terminu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Kursie.
 • Kursant za udział w Kursie wnosi miesięczne opłaty czesnego w kwocie określanej w każdej edycji Kursu. Wpłatę czesnego Kursant dokonuje do 5 dnia miesiąca na konto wskazane przez Placówkę. Opuszczenie panelu przez Kursanta w danym miesiącu nie zwalnia od wniesienia opłaty czesnego za ten miesiąc.  W takiej sytuacji Kursant zachowuje prawo nieodpłatnego odbycia tego panelu w następnej edycji Kursu.
 • Kiedy Kursant potrzebuje fakturę VAT, wówczas  wypełnia odpowiednie pola na formularzu zamówienia, gdzie wpisuje dane do faktury. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie przez Placówkę faktury VAT drogą elektroniczną  podaje adres e-mail. Opłaty podane w Serwisie są cenami brutto.
 • Dyrektor Placówki zastrzega  sobie prawo do odwołania Kursu z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych , również w przypadku niewystarczającej liczby Kursantów. W takich przypadkach wszystkie opłaty za udział w Kursie zostaną w całości  zwrócone na rachunki bankowe z których zostały wpłacone w terminie 14 dni roboczych od dnia odwołania Kursu.
 • Dyrektor Placówki zastrzega sobie prawo do:
  - zmiany miejsca lub terminu w którym odbędzie się Kurs lub wybrany Panel. W takiej sytuacji Dyrektor dołoży należytej staranności by zmiana była jak najmniej uciążliwa dla Kursanta,
  - zmiany kolejności paneli. Dyrektor Placówki dołoży należytej staranności, aby zmiana taka nie naruszyła jakości procesu kształcenia,
  - zmiany założonego programu wybranego panelu. Dyrektor dołoży należytej staranności, aby tematyka panelu została w pełni utrzymana,
  - zmiany wykładowcy panelu. Dyrektor w takim przypadku dołoży należytej staranności, by wykładowca zastępujący posiadł co najmniej takie samo przygotowanie do realizacji programu dydaktycznego. W takich ewentualnych zmianach Kursant zostanie bezzwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej.
 • W sytuacji rezygnacji z udziału w Kursie przed jego rozpoczęciem, Kursantowi przysługuje zwrot wniesionych opłat za wyjątkiem wpłaty wpisowego, która to opłata jest bezzwrotna.
 • Kursant może zrezygnować z udziału w Kursie w trakcie jego trwania z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rezygnacja wymaga trybu pisemnego.
 • Kursant oświadcza, że został pouczony  o prawie odstąpienia od umowy. Oświadcza ponadto, iż faktyczne uczestnictwo Kursanta w Kursie poczytuje się jako wyrażenie zgody na spełnienie przez Placówkę świadczenia i wykonanie usługi i tym samym jest świadomy, że skutkuje to utratą prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art 38 pkt ustawy z dnia 30.05 2014 o prawach konsumenta DZ. U. z 2014 r., poz.827 ze zmianami.
 • Kursant posiada prawo do złożenia reklamacji dotyczącej jakości i przebiegu Kursu w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia. Reklamację należy składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do reklamacji należy podanie okoliczności odnośnie reklamacji, ewentualnych żądań, a także danych kontaktowych składającego reklamację.
 • Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na Kurs przez Placówkę dla celów związanych z organizacją Kursu.
 • Kursantowi przysługuje prawo do uzupełniania, sprostowania, uaktualniania swoich danych osobowych, wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W przypadku gdy są niekompletne, nieaktualne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych Dz. U.  z 1997r , Nr 133, poz 883 ze zmianami. Dane osobowe będą archiwizowane przez okres 2 lat od daty ich pozyskania.
 • Kursantowi nie przysługuje prawo do rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Kursu, chyba że Dyrektor Placówki wyraził jednoznaczną zgodę na taką rejestrację dźwięku lub obrazu.
 • Kursant oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 • Wszelkie spory związane z realizacją usługi będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Placówki.
 • Dyrektor Placówki zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.